Dấu đóng số nhảy 6 số Deli

Liên hệ

DẤU NHẢY 6 SỐ DELI ĐVT Cái Kích thước

Số,cao 5 mm Đặc điểm Số nhảy tự động

có 6 hàng, làm ẩn số hàng theo ý muốn cũng được